Kategorier
Aktiviteter

Borgermøde for Algestrup – nu og i fremtiden

Vil du være med til at udvikle Algestrup og sikre en aktiv by og en levende skole? Så skal du tage med til d. 23. marts kl 19.00 i Hanebjælken, hvor Alkene inviterer til lokalt “borgermøde” om Algestrups udvikling nu og på den lange bane. Vi har alle en rolle i byens fremtid og Alkene vil gerne høre dine ønsker og forventninger til fremtidens Algestrup.

Ny kommuneplan kan give muligheder

Byrådet skal til efteråret vedtage en ny kommuneplan, og forarbejdet er i gang hos politikere og forvaltning. Kommuneplanen fastlægge i hvilken retning kommunen skal udvikle sig, herunder hvor der kan ske større boligudvikling. Alkene arbejder for at muliggøre yderligere boligudvikling i Algestrup ved at få de rette rammevilkår i kommuneplanen. Flere parcelhuse og dobbelthuse kan give os bl.a. de mindre boliger mange ældre ønsker, når de vil skifte det store hus og have ud med mindre og blive i byen. Det kan give boliger til den nye lille familie og generelt sikre flere børnefamilier til Algestrup, så underlaget for skole, institution og foreningsliv er til stede mange år frem.

Hvordan vil du udvikle Algestrup

Alkene er været til møde med kommunens Økonomiudvalg, som godt kan se potentialet i vores ønsker for byen og ikke finder dem urimelige. Det giver forhåbentlig de videst mulige rammer for fremtidig boligudvikling, og Alkene vil følge forvaltningens og byrådets arbejde med kommuneplanen tæt. Kom til “borgermødet” og hør hvor Alkene ser muligheder for at udvide byen og hvad vi gør herfra. Kom meget gerne med dine egne forestillinger om byens udvikling. Algestrups fremtid er et fælles projekt.

Kategorier
Alkestrup

Den fremtidige udvikling af Algestrup

Køge Kommune står overfor at skulle vedtage en ny Kommuneplan i efteråret 2017, når den nuværende udløber. I den forbindelse har Alkene sat sig for endnu engang at få sat Algestrup på det kommunale udviklingskort, så det bliver muligt at lave større udstykninger i byen og af den vej styrke byen med flere boliger og dermed flere børnefamilier til gavn for vores skole, institution og foreningsliv.

Ikke siden Algestrup i 1981 fik sin lokalplan har der i kommuneplanen været åbnet op for yderligere boligudvikling i byen. Det vil Alkene arbejde for bliver ændret, så der igen er mulighed for at udstykke og bygge boliger i Algestrup. Om de der ejer relevant jord i byen så ønsker at udstykke, vil Alkene ikke blande sig i, men planmulighederne skal være tilstede før det overhovedet kan lade sig gøre.

Derfor har Alkene i efteråret 2016 sendt nedenstående høringssvar til Køge Kommunes planstrategi 2016. Planstrategien er kommunens første skridt i arbejdet mod en ny kommuneplan i 2017.

Høringssvar til Planstrategi 2016

Indsendt på vegne af Landsbylauget Alkene i Algestrup

Landsbylauget Alkene støtter, på vegne af Algestrup og i samarbejde med dets mange foreninger, stærkt op om de positive tanker i Planstrategi 2016 vedrørende levende bymiljøer og byudvikling i de mindre bysamfund og stationsnære områder. Dette passer godt med de tanker Algestrup har for egen udvikling i årene frem, hvor der er gode muligheder for varierede boformer til flere aldersgrupper, familietyper og livssituationer. Ligeledes er Algestrup/Tureby en stationsby med en fremtidig rejsetid til København på 35-40 min, hvilket vil gøre området attraktivt for bosætning for medarbejdere til både Køges mange nye arbejdspladser og pendlere til Københavnsområdet. Borgere der søger det tætte og levende sammenhold i et mindre bysamfund.

Algestrup er allerede i dag et velfungerende landsbysamfund med et rigt foreningsliv for alle aldersgrupper, herunder en mere end 100 år gammel idrætsforening, kortklub, pensionistforening m.fl. og et aktivt landsbylaug, der står bag mange succesfulde aktiviteter året rundt, som samler gamle og unge i byen og oplandet. Desuden en velfungerende skole og integreret institution, som i høj grad er med til at binde byen sammen og give fysisk rum for bl.a. idrætsforeningens aktiviteter. Ligeledes oplever Algestrup og landsbyerne omkring et stigende antal fødsler, hvilket borger for et forsat levende samfund, foreningsliv og ikke mindst skole.

Vi er i landsbylauget Alkene meget bevidste om vigtigheden af at udvikle Algestrup for forsat at kunne være et velfungerende bysamfund. Det sker ikke af sig selv, og fremover sker det ikke alene med de nuværende beboeres indsats. Der skal også nye familier til, i særdeleshed børnefamilier, ligesom det skal være muligt for ældre at blive i byen, når det store hus bliver solgt, og for skilsmissefamilien at finde en mindre bolig inden for skoledistriktet.

Ovenstående er der ikke tilstrækkelig mulighed for i dag, men det kan løses, hvis Algestrup inkluderes i Køge kommunes boligudviklingsområder fremover. Kigger man på den oprindelige lokalplan for Algestrup fra 1980’erne er der udlagt store områder på hver side af Byvej til mulig fremtidig boligudvikling. Dette er senere faldet ud af kommuneplanerne, men det behøver ikke være tilfældet. Dele af områderne er ikke længere relevante, men der er stadig store områder i den nordlige ende af byen på begge sider af Byvej med potentiale for udstykninger, hvor disse vil binde byen geografisk endnu bedre sammen og styrke både skole- og foreningsliv. Det samme gælder mindre områder i nærheden af Tureby Station.

I planstrategien omtales bl.a. behovet for boliger til singlefamiler og nye familietyper ligesom attraktive bosætningsmuligheder for borgere med forskellige økonomiske forudsætninger og i forskellige livssituationer. Dette kan Algestrup leve op til under kravene i de eksisterende lokalplaner, såfremt der gives mulighed for større udstykninger og en deraf udvidelse af byzonen til at inddrage nye boligudviklingsområder. Der vil samtidig være en sammenhæng med planstrategiens ønske om fortætning i eksisterende byområder, hvor eksisterende infrastruktur kan benyttes.

Dette kan gælde i den nordlige del af byen, så der inddrages eksisterende ejendomme og landbrugsjord lige op af den nuværende byzone mod nord. Algestrup vil på den vis få en udbredelse mod nord der ligger i naturlig forlængelse af den nuværende byzone inkluderende eksisterende landejendomme og boliger ved Byvej, som i dag ikke er lokalplanlagt. Mod øst vil der være en naturlig afgrænsning mod Sonnerup Byskov og mod vest kan afgrænsningen sættes ved udbredelsen af Alkestrupskolens idrætsbaner.

Der nævnes også i planstrategien, at byudvikling skal ske i tilknytning til togstationer, men intet sted er Algestrup/Tureby eller Tureby station nævnt. Men netop Tureby station giver som nævnt Algestrups beboere mulighed for hurtig transport til Næstved mod syd og Køge og København mod nord, når Lille Syd banen elektrificeres og Købehavn-Ringsted banen står klar. I denne del af byen er den tidligere HEAS grund allerede lokalplanlagt, men også enkelte arealer sydvest herfor bag ejendommene i det østlige hjørne af Turebyvej fra den eksisterende lokalplan op til transportkorridoren er relevante for mindre udstykninger.

Landsbylauget og byens mange andre foreninger ønsker, at Algestrup fortsat kan være en levende by årtier frem i tiden, men det kræver mulighed for udvikling og i særdeleshed mulighed for boligudstykninger, der udvider byen naturligt mod nord og syd. Vi håber derfor at ovenstående betragtninger og ønsker til nye boligudviklingsområder i Algestrup kan imødekommes i arbejdsprocessen op til Kommuneplan 2017.